23 May 2017

Static GK Awareness – List of Important Classical / Folk & Tribal Dances in India: Crack SBI PO Mains 2017: (Day-4)

Static GK Awareness –  List of Important Classical / Folk & Tribal Dances in India: Crack SBI PO Mains 2017: (Day-4):
Dear Readers, SBI PO Mains Examination is approaching shortly and to Gear Up your preparation we have provided the “15 days Action Plan – Preparation Time Table for SBI PO Mains 2017”, based on the schedule here we have provided the List of Important Classical / Folk & Tribal Dances in India, kindly make use of it.


Classical Dance
Dance
State
Bharat Natyam
Tamil Nadu
Bihu
Assam
Bhangar
Punjab
Chan
Bihar, Orissa, West Bengal and Mando
Garwali
Uttaranchal
Garba
Gujarat
Hatlari
Karnataka
Kathak
North India
Kathakali
Kerala
Kuchipudi
Andhra Pradesh
Khantumm Bamboo Dance
Mizoram
Karma
Madhya Pradesh
Laho
Meghalaya
Mohiniattam
Kerala
Goa
Jharkhand
Manipuri
Manipur
Nati
Himachal Pradesh
Nat-Natin
Bihar
Odissi
Orissa
Ronf
Jammu and Kashmir
Yakshagan
Karnataka
Folks and Tribal Dances
Dances
States
Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar
Maharashtra
Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat
Manipur
Baala
Meghalaya
Khanatm, Pakhupila, Cherokan
Mizoram
Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana
Karnataka
Kaikottikali, Kaliyattam, Thappatikkali
Kerala
Kokattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam
Tamil Nadu
Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha, Ghantamardala, Ottam Thedal, Kummi, Siddhi, Madhuri, Chhadi.
Andhra Pradesh
Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau
Orissa
Kathi, Chhau, Baul Kirtan, Jatra, Lama
West Bengal
Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe
Assam
Giddha (Women), Bhangra (Men), Daff, Dhaman
Punjab
Rauf, Hikat, Mandjas, kud Dandi nach, Damali.
Jammu and Kashmir
Chhanu, Sarahul, Jat-Jatin, Karma, Danga, Bidesia, Sohrai.
Jharkhand
Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi
Himachal Pradesh
Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khoria, Gagor
Haryana
Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph
Gujarat
Mandi, Jhagor, Khol, Dakni
Goa
Ginad, Chakri, Gangore, Terahttal. Khayal. Jhulan Leela, Jhumaa, Suisini
Rajasthan
Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna
Bihar
Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri
Uttar Pradesh
Gadhwali, Kumayuni, Kajari, Jhora, Raslila, Chappeli.
Uttarakhand
Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari.
Chhattisgarh
Mask dance (Mukhauta Nritya), War dance.
Arunachal Pradesh
Chong, Khaiva, Lim, Nuralim
Nagaland

23rd May 2017 – Today’s Preparation Schedule for SBI PO Mains 2017