Important Dance forms of India with States (Classical / Folk & Tribal Dances)

Dear Aspirants, Here we have given the list of Important Dance Forms of India with states which was most Expected Static GK materials for Bank and all competitive exams, candidates those who are preparing for the exams can make use of this Important Dance forms of India Study Materials.

Are You preparing for IBPS PO 2019? Start your preparation with Free IBPS PO Mock Test 2019 – Take Test Now

Important Different Dance forms of India with States (Classical / Folk & Tribal Dances)

Classical Dance
Dance
State
Bharat Natyam
Tamil Nadu
Bihu
Assam
Bhangar
Punjab
Chan
Bihar, Orissa, West Bengal and Mando
Garwali
Uttaranchal
Garba
Gujarat
Hatlari
Karnataka
Kathak
North India
Kathakali
Kerala
Kuchipudi
Andhra Pradesh
Khantumm Bamboo Dance
Mizoram
Karma
Madhya Pradesh
Laho
Meghalaya
Mohiniattam
Kerala
Goa
Jharkhand
Manipuri
Manipur
Nati
Himachal Pradesh
Nat-Natin
Bihar
Odissi
Orissa
Ronf
Jammu and Kashmir
Yakshagan
Karnataka
Folks and Tribal Dances
Dances
States
Kathakeertan, Lezin, Dandaniya, Tamasha, Gafa, Dahikala, Lovani, Mauni, Dasavtar
Maharashtra
Rakhal, Nat Rash, Maha Rash, Raukhat
Manipur
Baala
Meghalaya
Khanatm, Pakhupila, Cherokan
Mizoram
Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana
Karnataka
Kaikottikali, Kaliyattam, Thappatikkali
Kerala
Kokattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam
Tamil Nadu
Ghanta Mardala, Veedhi Natakam, Burrakatha, Ghantamardala, Ottam Thedal, Kummi, Siddhi, Madhuri, Chhadi.
Andhra Pradesh
Ghumara Sanchar, Chadya Dandanata, Chhau
Orissa
Kathi, Chhau, Baul Kirtan, Jatra, Lama
West Bengal
Bihu, Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli, Canoe
Assam
Giddha (Women), Bhangra (Men), Daff, Dhaman
Punjab
Rauf, Hikat, Mandjas, kud Dandi nach, Damali.
Jammu and Kashmir
Chhanu, Sarahul, Jat-Jatin, Karma, Danga, Bidesia, Sohrai.
Jharkhand
Jhora, Jhali, Dangli, Mahasu, Jadda, Jhainta, Chharhi
Himachal Pradesh
Jhumar, Ras Leela, Phag dance, Daph, Dhamal, Loor, Gugga, Khoria, Gagor
Haryana
Garba, Dandiya Rass, Tippani, Gomph
Gujarat
Mandi, Jhagor, Khol, Dakni
Goa
Ginad, Chakri, Gangore, Terahttal. Khayal. Jhulan Leela, Jhumaa, Suisini
Rajasthan
Jata Jatin, Jadur, Chhau, Kathaputli, Bakho, Jhijhiya, Samochakwa, Karma, Jatra, Natna
Bihar
Nautanki, Thora, Chappeli, Raslila, Kajri
Uttar Pradesh
Gadhwali, Kumayuni, Kajari, Jhora, Raslila, Chappeli.
Uttarakhand
Goudi, Karma, Jhumar, Dagla, Pali, Tapali, Navrani, Diwari, Mundari.
Chhattisgarh
Mask dance (Mukhauta Nritya), War dance.
Arunachal Pradesh
Chong, Khaiva, Lim, Nuralim
Nagaland

/ 5. Reviews